1. GOPS
 2. Programy
 3. Projekty EFS
 4. EFS - POKL
 5. Przydatne linki

GOPS w Liskowie - Aktualności

 

Kierownik GOPS Lisków – Bożena Humelt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie informuje, że w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD – Podprogram 2016.

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Od STYCZNIA 2017 roku ulegają podwyższeniu kwoty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2016 i będą wynosić:

1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł)

1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas było to 771zł)

Progi wzrosły do 200 procent kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Zmiany zawarte zostały w ‘Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej  i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016″, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016r.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej.

Skierowania do Magazynu Żywności wydają pracownicy socjalni GOPS w Liskowie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 62 76 34 037.

Agata Rutka

W najbliższych dniach spodziewać się możemy kolejnej fali mrozów. W tym czasie najtrudniej mają jak zwykle  ludzie ubodzy i bezdomni.

Nasza pomoc i właściwa reakcja może uratować komuś życie. Zwróćmy uwagę na osoby samotne, chore czy też nietrzeźwe. Zainteresujmy się sąsiadem.

Prosimy o przekazywanie informacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie adres ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, tel. 62/7634037 o miejscach w których przebywają  osoby potrzebujące lub bezdomne.

Na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „ Akcja zima” znajdują się niezbędne informacje dotyczące noclegowni, schronisk oraz ośrodków wsparcia doraźnego na terenie województwa wielkopolskiego. Ponad to istnieje możliwość pobrania aplikacji na urządzenie mobilne pn. „ESRI AreGIS”, a w niej mapy „zima ‘ 15 – noclegi, w której można znaleźć zarówno rozmieszczenie ośrodków, jak również ich charakterystykę oraz zasady działania.

GOPS Lisków

 1. Wszystkie oferty- 2 szt.- wpłynęły w terminie.
 2. Oferty złożyły następujące firmy/ osoby:

a) Przedsiębiorstwo Gastronomiczno Handlowo Usługowe „Raczek” Krzysztof Gięda, ul. Widok 96 a,                                                                                                 62 – 800 Kalisz                                                                                                                                                                                                                                                                               Cena za przygotowanie obiadu dwudaniowego dla jednego dziecka : 6,50  zł brutto

b) Restauracja „Camea” Anna Janas, ul. Kościuszki 19, 62-840 Koźminek

Cena za przygotowanie obiadu dwudaniowego dla jednego dziecka : 5,50  zł brutto

3. Oferta firmy: Restauracja „Camea” Anna Janas, ul. Kościuszki 19, 62-840 Koźminek

została wybrana na „ Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Lisków w 2017 roku”

 

Jak obyczaj stary każe, według ojców naszej wiary,

pragniemy złożyć Wam życzenia w dzień Bożego Narodzenia.

Niech ta gwiazdka betlejemska, która świeci nam o zmroku,

doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.

Kierownik i Pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Liskowie

Obiady dwudaniowe dla dzieci ze  Szkoły Podstawowej w Liskowie, Szkoły Podstawowej w Ciepielewie, Szkoły Podstawowej w Strzałkowie, Szkoły Podstawowej w Zakrzynie objętych dożywianiem z terenu Gminy Lisków.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiadów dwudaniowych w ilościach nieprzekraczających potrzeby Zamawiającego
 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć obiady w dniach nauki szkolnej ustalonej z Dyrektorem Szkoły.
 3. Obiady  dostarczone będą w określonych ilościach dla poszczególnych szkół w godzinach od  10 00 do 13 00
 4. Zleceniodawca przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości wydawanych obiadów dzienne w zależności od potrzeb.
 5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki w jednorazowych naczyniach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno- higieniczne.
 6. Brudne naczynia jednorazowe mają być uprzątnięte przez Wykonawcę po spożyciu przez dzieci posiłku, ma on również obowiązek zagwarantować pojemniki lub worki na składowanie zużytych naczyń i sztućcy oraz odbierać odpadki i zużyte naczynia w celu ich utylizacji lub dalszego składowania poza terenem dostawy.
 7. Wykonawca będzie przygotowywała posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 1. Zleceniobiorca ponosi pełna odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku nienależytego wykonania umowy, w  szczególności w przypadku powstałych po spożyciu posiłków  zatruć pokarmowych i innego rozstroju zdrowia.
 1. Dla obiadów, wymienionego powyżej stosuje się wymagania ilościowe określone odpowiednio:
Lp. Rodzaj dania Jednostka miary Ilość
1 Zupa z makaronem, ryżem, warzywami itp. ml. 300
2 Ryż, ziemniaki, kasza, kluski g 150
3 Mięso, ryby, kiełbasa, drób g 100
4 Surówki, przystawki g 150

 

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dn. 22.12.2016 r. do godz. 15 00 . O terminie  złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

Sposób składania ofert:

Osobiście lub pocztą do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 62/7634037 (GOPS).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie informuje, że osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka po odbiór paczki żywnościowej.

Uwaga:

Osoby nie posiadające nowych skierowań do odbioru żywności z Podprogramu FEAD 2016 proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym wg miejsca zamieszkania.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i kwoty 771,00 zł dla osoby w rodzinie.

GOPS Lisków