1. GOPS
  2. Programy
  3. Projekty EFS
  4. EFS - POKL
  5. Przydatne linki

GOPS w Liskowie - Aktualności

Niech radosne Alleluja będzie dla Was

ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam

w trudzie każdego dnia,

a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.

 

życzą kierownik – Bożena Humelt

i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla osób z terenu powiatu kaliskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizacja określonego celu głównego będzie możliwa dzięki celom szczegółowym: wzrost liczby świadczonych usług społecznych przez rozwój usług dotychczasowych oraz wprowadzenie usług nowego rodzaju.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z PCPR Kalisz – lidera projektu oraz z gminami: Brzeziny, Blizanów, Godziesze Wielkie, Opatówek i organizacją pozarządową – Fundacją AKME.

W ramach projektu na terenie gminy Lisków zrealizowane będą następujące działania:
- usługi opiekuńcze- zatrudnienie opiekuna,
- poradnictwo specjalistyczne – zatrudnienie prawnika, psychologa i terapeuty uzależnień,
- usługi asystenckie – zatrudnienie asystenta rodziny.

Kwota dofinansowania projektu dla gminy Lisków realizowanego w latach 2017-2018 przez GOPS Lisków wynosi 255 112,79 zł, a wkład własny wynosi 7 999,80 zł . Ogółem koszty realizacji projektu wynoszą 263 112,59 zł.

 

Kierownik GOPS w Liskowie

Bożena Humelt

 

Kierownik GOPS Lisków – Bożena Humelt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie informuje, że w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD – Podprogram 2016.

„Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Od STYCZNIA 2017 roku ulegają podwyższeniu kwoty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2016 i będą wynosić:

1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł)

1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas było to 771zł)

Progi wzrosły do 200 procent kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Zmiany zawarte zostały w ‘Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej  i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016″, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016r.

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej.

Skierowania do Magazynu Żywności wydają pracownicy socjalni GOPS w Liskowie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 62 76 34 037.

Agata Rutka

W najbliższych dniach spodziewać się możemy kolejnej fali mrozów. W tym czasie najtrudniej mają jak zwykle  ludzie ubodzy i bezdomni.

Nasza pomoc i właściwa reakcja może uratować komuś życie. Zwróćmy uwagę na osoby samotne, chore czy też nietrzeźwe. Zainteresujmy się sąsiadem.

Prosimy o przekazywanie informacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie adres ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, tel. 62/7634037 o miejscach w których przebywają  osoby potrzebujące lub bezdomne.

Na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „ Akcja zima” znajdują się niezbędne informacje dotyczące noclegowni, schronisk oraz ośrodków wsparcia doraźnego na terenie województwa wielkopolskiego. Ponad to istnieje możliwość pobrania aplikacji na urządzenie mobilne pn. „ESRI AreGIS”, a w niej mapy „zima ‘ 15 – noclegi, w której można znaleźć zarówno rozmieszczenie ośrodków, jak również ich charakterystykę oraz zasady działania.

GOPS Lisków

  1. Wszystkie oferty- 2 szt.- wpłynęły w terminie.
  2. Oferty złożyły następujące firmy/ osoby:

a) Przedsiębiorstwo Gastronomiczno Handlowo Usługowe „Raczek” Krzysztof Gięda, ul. Widok 96 a,                                                                                                 62 – 800 Kalisz                                                                                                                                                                                                                                                                               Cena za przygotowanie obiadu dwudaniowego dla jednego dziecka : 6,50  zł brutto

b) Restauracja „Camea” Anna Janas, ul. Kościuszki 19, 62-840 Koźminek

Cena za przygotowanie obiadu dwudaniowego dla jednego dziecka : 5,50  zł brutto

3. Oferta firmy: Restauracja „Camea” Anna Janas, ul. Kościuszki 19, 62-840 Koźminek

została wybrana na „ Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Lisków w 2017 roku”

 

Jak obyczaj stary każe, według ojców naszej wiary,

pragniemy złożyć Wam życzenia w dzień Bożego Narodzenia.

Niech ta gwiazdka betlejemska, która świeci nam o zmroku,

doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.

Kierownik i Pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Liskowie