1. GOPS
  2. Programy
  3. Projekty EFS
  4. EFS - POKL
  5. Przydatne linki

GOPS w Liskowie - Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie informuje, że osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka po odbiór paczki żywnościowej.

Uwaga:

Osoby nie posiadające nowych skierowań do odbioru żywności z Podprogramu FEAD 2016 proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym wg miejsca zamieszkania.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i kwoty 771,00 zł dla osoby w rodzinie.

GOPS Lisków

1. Wszystkie oferty – 3 szt.- wpłynęły w terminie.

2. Oferty złożyły następujące firmy/osoby:

a.Przedsiębiorstwo Gastronomiczno Handlowo Usługowe „Raczek” Krzysztof Gięda, ul. Widok 96 a, 62 – 800 Kalisz

Cena za przygotowanie obiadu dwudaniowego dla jednego dziecka : 4,50  zł brutto

b.Kawiarnia „Muzealna” Romuald Bartosik, ul. Działyńskich 2, 63- 322 Gołuchów

Cena za przygotowanie obiadu dwudaniowego dla jednego dziecka : 8,50 zł brutto

c.Gabriel Witkowski SC, ul. Sudecka 1, 62-800 Kalisz

Cena za przygotowanie obiadu dwudaniowego dla jednego dziecka : 5,50 zł brutto

3. Oferta firmy. Przedsiębiorstwo Gastronomiczno Handlowo Usługowe „Raczek” Krzysztof Gięda, ul. Widok 96 a, 62 – 800 Kalisz została wybrana na „ Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Lisków w 2016 roku”

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Kapituły Konkursu oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu informujemy, że Gmina Lisków zakwalifikowała się do szóstej edycji Konkursu WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Konkurs odbywa się w formule PLEBISCYTU On-Line

LINK DO GŁOSOWANIA: www.wielkopolskaotwarta.pl

Głosowanie rozpoczyna się od dnia 12 sierpnia 2016r. i trwa do 15 września 2016r.

Opisy inicjatyw/pomysłów biorących udział w konkursie zamieszczone są na stronie www.wielkopolskaes.pl. W głosowaniu biorą udział mieszkańcy Wielkopolski. Wybieramy jedną z 9 inicjatyw/pomysłów i klikamy GŁOSUJ. Każdy uczestnik Głosowania może głosować tylko raz w ciągu danego dnia na jeden wybrany przez siebie pomysł. W kolejnym dniu ten sam Uczestnik Głosowania może oddać następny głos na ten sam lub inny wybrany przez siebie pomysł. W wyniku głosowania wyłonione zostaną 3 pomysły/inicjatywy, które zdobyły największą liczbę głosów.Nasz pomysł zorganizowania warsztatów teatralnych połączonych z warsztatami kulinarnymi dla niepełnosprawnych z Polski i Niemiec został przez Kapitułę Konkursu oceniony wysoko, bowiem znalazł się na drugim miejscu. Naszą inicjatywę będziemy realizować wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Liskowie, Zakładem Aktywności Zawodowej „SWOBODA” w Swobodzie oraz ze Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich z Liskowa.

Zachęcamy wszystkich do oddania głosu na naszą inicjatywę !

 

Bożena Humelt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że istnieje możliwość uzyskania dotacji na założenie firmy ( projekt nr RPWP.06.03.01-30-0100/15 pod nazwą „ Załóż Własną Firmę ”) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Projekt skierowany jest do:
45 kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia z następujących obszarów:
powiatu kaliskiego ( gminy: Brzeziny, Lisków )

W ramach realizowanego projektu uczestnicy mają możliwość otrzymania:
dotacji w kwocie 22 700 zł.
Wsparcia pomostowego w kwocie 1750 miesięcznie przez okres 1 roku.
Kwoty 1600 zł na specjalistyczne usługi doradcze.
Specjalistycznego szkolenia przygotowującego do prowadzenia własnej firmy.
Zwrotu kosztów podróży na szkolenia.

Rekrutacja do projektu przewidziana jest do 31 sierpnia 2016r.

Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, telefon kontaktowy (62) 76 34 037 oraz bezpośrednio Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu, ul. Częstochowska 25, e-mail: rig@zeto.kalisz.pl i telefon (62) 764 57 83.

Bożena Humelt –Kierownik GOPS w Liskowie

Obiady dwudaniowe dla dzieci ze  Szkoły Podstawowej w Liskowie, Szkoły Podstawowej w Ciepielewie, Szkoły Podstawowej w Strzałkowie, Szkoły Podstawowej w Zakrzynie objętych dożywianiem z terenu Gminy Lisków.

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiadów dwudaniowych w ilościach nieprzekraczających potrzeby Zamawiającego
  2. Dla obiadów, wymienionego powyżej stosuje się wymagania ilościowe określone odpowiednio:
Lp. Rodzaj dania Jednostka miary Ilość
1 Zupa z makaronem, ryżem, warzywami itp. ml. 300
2 Ryż, ziemniaki, kasza, kluski g 150
3 Mięso, ryby, kiełbasa, drób g 100
4 Surówki, przystawki g 150

 

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dn. 22.08.2016 r. do godz. 15 00 . O terminie  złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

Sposób składania ofert:

Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 62/7634037 (GOPS).

 

Rok szkolny dobiegł końca. Dzieci rozpoczęły wakacje. Cieszymy się , że jak co roku duża grupa dzieci i młodzieży ma możliwość wypoczynku letniego .

Dzięki współpracy  z Gminą Lisków , Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu oraz Stowarzyszeniem Edukacyjnym „NIESKOŃCZONOŚĆ” w Sarbicach  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie zaproponował  następujące wyjazdy wakacyjne:

Pięcioro  dzieci - w terminie od 8 lipca 2016 r. do 21 lipca 2016 r. na wypoczynek letni do ośrodka wypoczynkowego w Jarosławcu, którego organizatorem na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu  jest Towarzystwo ”Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy.

Pięcioro dzieci –  w dniach od 12 sierpnia 2016 r. do 22 sierpnia 2016 r. na wypoczynek letni do Miastka, , organizator Stowarzyszenie Edukacyjne „NIESKOŃCZONOŚĆ” w Sarbicach. (Odpłatność  rodziców do wypoczynku wynosi 200,00 zł).

Trzydzieścioro dzieci –w dniach 21 sierpnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. na wypoczynek letni  do Ustronia Morskiego, którego organizatorem na zlecenie Gminy Lisków  jest Towarzystwo ”Nasze Szwederowo” z Bydgoszczy ( środki pochodzą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii).

Dzieci, które pozostały w domach w okresie wakacji mogą korzystać z bardzo ciekawej oferty zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece, a także uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych  na obiektach sportowych na terenie całej Gminy Lisków.

Wszystkim dzieciom i młodzieży życzymy przyjemnych i wesołych wakacji !

 

Kierownik i pracownicy GOPS w Liskowie

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej FEAD.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Zasady kwalifikowania osób:

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie. Osoby bezdomne nie potrzebują skierowania z GOPS-u , mogą bezpośrednio zgłaszać się do organizacji ww. organizacji OPL.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

Od  sierpnia  2016 roku rozpoczyna się  realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące  będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Kierownik GOPS

Bożena Humelt